Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR FACILITEITEN SANTBERGEN

________________________________________________________________________

Opties en huur

1. Een optie dient bij voorkeur twee werkdagen van tevoren doorgegeven te worden in verband met eventuele voorbereidingen.

2. Totdat Santbergen in het bezit is van de betaling van de offerte kan geen aanspraak worden gemaakt op de geopteerde ruimte/datum.

3. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de offerte omschreven ruimte(n) en data.

4. De huurder dient zich te houden aan de in de offerte genoemde aanvangstijd en eindtijd. Tijd die nodig is voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, gaat pas in op het tijdstip dat de zaal gehuurd is. De ruimte kan gehuurd worden voor uren of dagdelen, afhankelijk van de gehuurde ruimte. Overschrijding van tijd wordt in rekening gebracht in eenheden van uren of dagdelen.

5. Een dagdeel bestaat uit vijf uren.

Annulering van offerte / reservering

6. Een voor akkoord getekende offerte of per email bevestigde reservering dient schriftelijk te worden geannuleerd. Er zijn geen kosten verschuldigd als de huurder tenminste vijf werkdagen voor de ingangsdatum annuleert. De huurder die de voor akkoord getekende offerte of per email bevestigde reservering om welke reden dan ook annuleert, is aan Santbergen een vergoeding verschuldigd die de helft van de huursom en eventuele catering bedraagt in geval van annulering binnen vier en één werkdag voor de ingangsdatum van de huur. De volledige huursom is verschuldigd indien de huurder binnen één werkdag voor de ingangsdatum de reservering annuleert of van de reservering geen gebruik maakt, om welke reden dan ook.

Gebruik van gehuurde ruimte(n)

7. Om het gebouw binnen te kunnen komen krijgt u van ons een sleutel, een blauwe TAG van het merk SALTO. De sleutel kan u van maandag tot en met zaterdag tijdens de openingstijden ophalen bij de bakkerij Matthijs Boon Brood&Banket. Deze dient u aan het einde van uw verblijf in te leveren in onze brievenbus in de hal, waar Santbergen op staat (halverwege aan de linkerkant). Indien u deze sleutel niet inlevert staat daar een boete op van € 20,-.

8. De Huurder leest de huisregels door voor gebruik van de ruimte en houdt zich hier ten alle tijden aan.

9. De huurder dient aanwijzingen van het personeel van Santbergen ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

10. In de in gebruik afgestane ruimten mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Santbergen.

11. De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. De huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. De huurder staat ervoor in dat alle door huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

12. Santbergen heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door de huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

13. De huurder ziet erop toe dat in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke goederen, stank-verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen tijdens de huurperiode aanwezig zijn, tenzij hiervoor door Santbergen schriftelijk toestemming is verleend.

14. Roken in Santbergen is niet toegestaan, ook niet in de gehuurde ruimtes.

Technische faciliteiten

15. Onder technische faciliteiten verstaat Santbergen de vergaderfaciliteiten zoals onder andere een flip-over, beamer met scherm, smart tv en internet.

16. Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten dient dit tenminste twee werkdagen voor de huurdatum te worden overeengekomen. Na deze datum is realisatie van de technische wensen niet meer te garanderen.

17. Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur door of vanwege de huurder kan alleen geschieden na overleg met Santbergen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur.

Betaling

18. Rekeningen ter zake van de zaalhuur, catering en technische faciliteiten, die de huurder gehouden is te voldoen, dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.

19. De geoffreerde prijzen van de vergaderzalen zijn exclusief BTW. De geoffreerde prijzen van de catering zijn naar schatting, inclusief BTW.

20. Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

Algemeen

21. In iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient de huurder duidelijk te laten blijken dat de bijeenkomst waarvoor huurder ruimte bij Santbergen heeft gehuurd, uitgaat van huurder. Santbergen mag daarbij slechts vermeld worden als plaats der bijeenkomst.

22. Santbergen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

23. Santbergen draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. Santbergen behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Santbergen aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

24. Bij de huur zijn inbegrepen normale schoonmaakkosten. Bij buitensporige vervuiling van de gehuurde ruimte(n) zullen de extra gemaakte schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

25. De huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van Santbergen te dulden. Santbergen zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de huurder.

26. Huurder is op de hoogte van deze ‘Algemene voorwaarden huur faciliteiten Santbergen’ en is akkoord met de inhoud.

 

 

 

adipiscing porta. at eget dolor vel, Praesent justo Donec venenatis, efficitur. quis,